Lån af Kirke- og Kulturladen

Vedtægter for Grevinge Kirke- og Kulturlade

Kirke- og kulturladens ledelse
 1. Grevinge Kirke- og Kulturlade er underlagt Grevinge Menighedsråd, som derfor er ansvarlig for driften.
 2. Ansøgning om benyttelse af lokalerne rettes til menighedsrådsformand Kirsten Schwartz, der af menighedsrådet er udpeget som administrator af lokalerne. Kirsten Schwartz, Tlf. 21 60 91 38, fruschwartz@cg1.dk
Kirke- og kulturladens brug
 1. Grevinge Kirke- og Kulturlade danner rammen for konfirmandundervisning, minikonfirmandundervisning, samt andre arrangementer, der arrangeres i og ved Grevinge kirke.
 2. Ligeledes kan Kirke- og Kulturladen bruges til andre kirkelige aktiviteter, der er forenelige med folkekirkens arbejde.
 3. Kirke- og Kulturladen kan ikke benyttes til private formål, undtaget herfor er dog:
 4. Pårørendes traktement i forbindelse med bisættelser/begravelser. Det praktiske skal aftales med administrator.
 5. Reception i forbindelse med kirkelige handlinger (max. 5 timer). Det praktiske skal aftales med administrator.
 6. Præsten, der har tjenestebolig på matriklen kan benytte Kirke- og Kulturladens lokaler, hvis Kirke- og Kulturladens øvrige programkalender tillader det.
 7. Fastansatte ved kirken samt medlemmer af menighedsrådet kan desuden søge menighedsrådet om brug.
 8. Foreninger – med en ansvarlig bestyrelse med hjemsted i Grevinge sogn og hvis formål ikke strider mod Folkekirkens bekendelse – kan, efter ansøgning og uden beregning, anvende lokalerne til kirkelige, kulturelle, oplysende og sociale formål. Lokalerne tjener altså som mødelokaler og ikke festlokaler. Dette udelukker selvfølgelig ikke, at der kan bydes på enkle traktementer som kaffebord, smørrebrød og lignende. Der må udskænkes øl og vin til arrangementerne. Enhver dispensering fra ovennævnte skal forelægges menighedsrådet til afgørelse.
 9. Kunstnere kan anvende lokalerne til udstilling af deres arbejder. Ansøgning herom stiles til Menighedsrådet.
 10. Ønsker om AV-udstyr meddeles ved bestilling.
 11. Menighedsrådet forbeholder sig ret til at aflyse reservationer i ekstraordinære situationer.

Ordensregler

 1. Hele huset er røgfrit område.
 2. Nøgle til Kirke- og Kulturladen afhentes personligt af den ansvarlige låner på graverkontoret inden for åbningstiden. Nøglen afleveres på graverkontoret i åbningstiden på nærmeste hverdag.
 3. Lokalerne – herunder bordopstillingen – efterlades i samme stand som ved modtagelsen. Bordene aftørres og gulvene støvsuges som anvist. Der ryddes op i køkkenet i overensstemmelse med manualen der forefindes i køkkenet. Menighedsrådet har påtaleret og kan iværksætte efterfølgende rengøring for låners regning (ved at gøre udlæg i depositum), såfremt det skønnes nødvendigt.
 4. Mad og drikkevarer skal medbringes af brugerne.
 5. Ved brug af Kirke- og Kulturladen er brugeren ansvarlig for ro og orden. Evt. skader skal meddeles administrator.
 6. Ødelagte ting og hærværk kræves erstattet.
 7. Menighedsrådet har ikke ansvar for efterladte ting.
Priser

Kirkeladen: 500 kr. + 500 kr. i depositum

Konfirmandlokalet: 300 kr. + 300 kr. i depositum

Leje inkl. depositum betales via kontonummer:  3566 – 35 66 32 59 26

Tilbagebetaling af depositum sker til oplyste kontooplysninger efter udlejers anvisning, og finder tidligst sted efter nøgleaflevering og gennemgang af lokalet.

Grevinge den 10. december 2019          

På vegne af Grevinge menighedsråd

Kirsten Schwartz, formand

Lejekontrakt for Kirke- og Kulturladen - Klik her